Δ粒子

点击量:142 来源:www.baijia520.com

Δ粒子,一种重子,仅由上夸克与下夸克组成。质量为1,232 MeV/c。自旋与同位旋为3/2。

列表

Δ粒子
粒子名称Symbol夸克
组成
静质量 (MeV/c)IJQ (e)SCB'T平均寿命 (s)常规衰变方式
DeltaΔ(1232)uuu1,232 ± 122+200005.58 ± 0.09 × 10p + π
DeltaΔ(1232)uud1,232 ± 122+100005.58 ± 0.09 × 10π + n

或π + p

DeltaΔ(1232)udd1,232 ± 122000005.58 ± 0.09 × 10
DeltaΔ(1232)ddd1,232 ± 122−100005.58 ± 0.09 × 10
原文链接: http://www.baijia520.com/c520/32nib.html